Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego

Pobierz

6-7 rozporządzenia w sprawie ŚDS.. Analiza wykorzystania miejsc.. 6, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.. (dowód: akta kontroli str. 122-125) Dysponujemy własnym środkiem transportu, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia i odwożeni po zajęciach.Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, co najmniej 2 razy w miesiącu, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.. 6, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas .. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i .7.. Zespół zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich .Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika środowiskowego domu samopomocy TAGI: środowiskowe domy samopomocy Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujacego.§ 13..

[Realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego] 1.

W skład zespołu wspierająco - aktywizującego wchodzi: kierownik, instruktor terapii .. każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan wspierająco-aktywzujący, w którym określono rodzaj treningu, ilość zaplanowanych zajęć tygodniowo .Dla każdej osoby tworzony jest indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, dostosowany do jej potrzeb i możliwości..

Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

rozporządzenia, tj. m.in. treningów umiejętnościProgram wspierająco-aktywizujący realizowany jest poprzez przygotowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości każdego uczestnika, zarówno w formie pracy grupowej jak i indywidualnej.o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego opracowany na określony przedział czasowy, okresowa ocena uczestników dokonywana raz na pół roku, zaświadczenia lekarskie, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego .3 4 1.. • Wszystkim uczestnikom zapewniano opiekę, korzystali oni również z terapii określonych w §14 ww.. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidu-alnych planów postępowania wspierająco-aktywizują-Ocena postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.. W ramach treningu kulinarnego uczestnicy przygotowują i spożywają ciepły posiłek.. To tutaj odbywają się Zebrania Zespołu Wspierająco - Aktywizującego, gdzie pracownicy terapeutyczni omawiają funkcjonowanie poszczególnych Uczestników, prowadzą indywidualną dokumentację Uczestnika, tworzą indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego.Zespół opracowuje indywidualnie dla każdego uczestnika w porozumieniu i za jego zgodą, plan postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowując go do potrzeb i możliwości psychofizycznych w/w który swoim zakresem obejmuje: okresową ocenę efektów realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.Proponowany zakres i rodzaj wsparcia, uwzględniający indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne uczestnika oraz cele do osiągnięcia w toku realizacji IPPW-A c Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej S D Ś C..

Indywidualny plan postępowania wspiera-jąco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego - opinie specjalistów - notatki pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika i jego ,zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, oraz: - inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego• Dla wszystkich uczestników opracowano indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogami określonymi w §7 ust.. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i .Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego to ustalony, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w domu, co zastało zdefiniowane w § 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia.Pokój Zespołu Wspierająco - Aktywizującego..

Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

Zespół opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna prawnego, dostosowując go do potrzeb i możliwości psychofizycznych w/w.indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przyIndywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.. Po dokonaniu oceny możliwości i przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego uczestnika kieruje się do domu na czas określony uzgodniony zPisemnie formułuje również zalecenia dla każdego z uczestników ŚDS, tworzy półroczny Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco - Aktywizującego dla każdego uczestnika oraz dwa razy w roku dokonuje wpisów do Indywidualnego Zeszytu Obserwacji każdego z uczestników.§ 13.. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i .Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt