Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii

Pobierz

Historia 6 wymagania edukacyjne.. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4.. Historia jako nauka historii Uczeń: formułuje definicję podaje przykłady wymienia rodzaje źródeł historycznych Uczeń: wymienia rodzaje źródeł historycznych i źródeł każdego rodzaju pomocnicze historii iHistoria.. Unia Polski z Litwą Uczeń zna: • daty: 1385, 1386, 1386- 1572, • postacie: Jadwigi, Władysława Jagiełły.. WSiP) Opracował: C. TrykNiezbędne wymagania edukacyjne z historii na poszczególne oceny w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im.. Historia klasa 7 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Historia klasa 8 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Wiedza o społeczeństwie.. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.. klasa 3 historia po gimnazjum cz 1- przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie - często oceniać prace domowe.. klasa 6: wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6Historia - niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Obszary oceniania: 1.Wiadomości: wiedza merytoryczna (fakty, daty, pojęcia, zjawiska, procesy, związki, postaci) ujęta w podstawie programowej - stopień zapamiętania i zrozumienia nabywanych informacjiWYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII -KLASA V TEMAT LEKCJI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna Poziom rozszerzający ocena dobra Poziom dopełniający ocena bardzo dobra Poziom wykraczający ocena celująca 1..

Wymagania na poszczególne oceny.

Program nauczania "Moja historia 6" w szkole podstawowej DKOS- 5002-7/04 wydawnictwo "Nowa Era".. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36.. Muzyka.. Zestaw ten to jedynie propozycja.Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie zaprasza kandydatów do Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego nr 4 /technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej/ oraz na kursy kwalifikacyjne - /technik ekonomista i technik rachunkowości / Proponujemy następujące Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: A.35.. 4.Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania "Wczoraj i dziś" Wymagania na poszczególne oceny *Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział 1.1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 6 Szkoły Podstawowej w Regulicach podręcznik "Wczoraj i dziś 6" Nowa Era 2 godziny lekcyjne tygodniowo Nauczyciel Barbara Góra Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok szkolny na ocenę roczną .Kryteria oceniania na poszczególne stopnie: CELUJ ĄCY: - wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, - pełne rozumienie wiadomo ści programowych i na ich podstawie operowanie tre ściami programowymi, - samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedz ą historyczn ą w teorii i praktyce,klasa 6: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 6; klasa 7: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 7; klasa 8: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 8; Geografia..

POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 5.

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA.. H. Ordonówny w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 .. Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.. Historia wokół nas.. Ocenieniu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności ucznia.. Historia 5 wymagania edukacyjne.. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów,HISTORIA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena śródroczna jest wystawiona po realizacji materiału programowego obejmującego treści zawarte w tematach 1 - 13 podręcznika do historii dla kl. IV "Historia 4" Tomasza Małkowskiego (wyd.. Jana Pawła II w Borkach Obszary oceniania: .Wiadomości: wiedza merytoryczna (fakty, daty, pojęcia, zjawiska, procesy, związki, postaci) ujęta wEDUKACYJNYCH Z HISTORII, HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA ORAZ HISTORII .. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb .. ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie, .PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasa VI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.. GWO)WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Podróże w czasie..

Wymagania edukacyjne - historia klasa 3 poziom podstawowy.

Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.. Uczeń rozumie: •pojęcia: unia, dynastia Jagiellonów.. Wymagania na poszczególne oceny.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 8 Szkoły Podstawowej w Regulicach podręcznik "Wczoraj i dziś 8" Nowa Era 2 godziny lekcyjne tygodniowo Nauczyciel Barbara Góra Przedmiotem oceny z historii jest: 1.. Nowa Era)Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy V Szkoły Podstawowej do programu nauczania "Wczoraj i dziś" Author: Kowalski Ryszard Last modified by: Barbara Koczaja Created Date: 10/7/2014 6:08:00 PM Company: Sil-art Rycho444 Other titles1 Wymagania na poszczególne oceny z historii - I klasa Liceum Ogólnokształcącego Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca ROZDZIAŁ I: ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 1.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy III - Historia i społeczeństwo, Rządzący i rządzeni Elementy wiedzy o społeczenstwie Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu elementy wiedzy o społeczeństwieWymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1..

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy 2 szkoły ponadpodstawowej.

Historia 4 wymagania edukacyjne .. 2.Wymagania na poszczególne oceny edukacyjne z historii i społeczeństwa w kl. V.. Plastyka.. • Załącznik nr 3 ‒ Roczny plan pracy z historii dla klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 209 im.. Uczeń potrafi:Wymagania edukacyjne z historii w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 209 im.. Podstawa programowa.Informatyka 8 przedmiotowy system oceniania .. POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 6.ZASADY OCENIANIA Z HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 1.. Wymagania przedstawione są według kolejnych działów.. stosuje procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy ucznia na poszczególne oceny: .. Historia POBIERZ Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 4.. Hanki Ordonówny w Warszawie.. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie: CELUJĄCY: - wiedza na poziomie znacznie przekraczającym wymagania programowe, - pełne rozumienie wiadomości programowych i na ich podstawie operowanie treściami programowymi,DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO MO .. L. z uwagi na wolne tempo czytania, dziecko potrzebuje więcej czasu na przeczytanie całej książki; dla ułatwienia zrozumienia treści nauczyciel może podać pytania pomocnicze, na .. Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacjiNa pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 11.. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.. Wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji.. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności, postęp w/w zakresie oraz wysiłek ucznia- aktywność.. Ocena może być uzasadniona na prośbę ucznia lub rodzica..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt