Indywidualny program wychowawczy

Pobierz

· indywidualny program pracy z uczniem (wychowankiem), który winien zawierać zakres ćwiczeń skierowanych na usprawnianie, stymulowanie, korygowanie i .Wszyscy pedagodzy pracujący z wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego posiadają pełne kwalifikacje w odpowiednich dziedzinach, którymi się zajmują.. Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący .Przepisy nie wskazują okresu, na jaki powinien być opracowany indywidualny program zajęć dla dziecka objętego zajęciami rewalidacyjnymi.. Napisanie dobrego programu dla dziecka, którego nie znamy nie jest łatwe, pozwolę sobie nawet napisać, że jest niemożliwe.Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest miedzy innymi w następujących obszarach: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (obszar 1); Kształtowanie czynności .program wychowania i nauczania dla ucznia z niepeŁnosprawnoŚciĄ intelektualnĄ w stopniu umiarkowanym I. Charakterystyka programu Program został opracowany przez mgr Danutę Orzeł i mgr Edytę Biernacką, przeznaczony jest dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego naukę w szkole podstawowej.. 22.Strona kożuchowskiego Centru Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zawiera w sobie opis Grup, w tym usamodzielnień, prace plastyczne, zdjęcia, przyjaciół, pracowników, a także dokumenty dotyczące różnych aspektów życia dzieci..

Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje Dyrektor Szkoły bądź wicedyrektor.

EWALUACJA IPET (uzupełniane według wzoru stanowiącego załącznik do programu) Obszar ewaluacji Opis i wnioski do dalszej pracy Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej realizowanejProwadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.. Indywidualny program zajęć został opracowany dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego.. Opublikowano: 1 września 2015 roku.. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym.AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH OPRACOWANY DLA POTRZEB TERAPII ANNY R. 1.. Rewalidacja odbywa się w oparciu indywidualny program, skonstruowany dla każdego z wychowanków na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka.według niniejszego programu może w sposób indywidualny planować licz-bę godzin i termin realizacji treści kształcenia i wychowania fizycznego zawartych w programie.. IPW zawiera m.in. główny cel pracy z Wychowankiem, metody i narzędzia pracy, zajęcia terapeutyczne, sportowe, rozwijające zainteresowania i inne, które Wychowanek zobowiązany jest realizować..

Dziennik zajęć rewalidacyjnych zakłada się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

W terminie "przysposobienie do pracy" mieści się: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy; poznanie typowych sytuacji związanych z wykonywaniem określonej pracy; INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2019/2020 Program opiera się na szczegółowej obserwacji dziecka, zaleceniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wskazówkach zawartych w literaturze oraz rozmowie z rodzicami Uczeń: Michał Dziecko niepełnosprawne to dziecko z największymi deficytami rozwojowymi.. Zajęcia te są realizowane na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych przez poradnię .indywidualny program edukacyjny; wychowawczy szkoły; profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia; przysposobienia do pracy.. Program ten musi być dokładnie przemyślany, zaplanowany, a następnie we właściwy sposób wprowadzony w życie.. Anna R. urodzona 02.. 7.Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola Program został opracowany w roku szkolnym 2016/2017 Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko uczniaData urodzeniaNazwa przedszkolaEtap edukacyjnyKlasa/grupa Data opracowania IPETEtap edukacyjny,na jaki opracowano IPET Koordynator zespołuPodstawa opracowania IPET i objęcia .INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY..

W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji.

Należy przyjąć, że okres ten nie powinien być dłuższy niż czas, na jaki zostało wydanie orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a jednocześnie gwarantować realizację .W przypadku wniosku o realizowanie indywidualnego toku lub programu zajęć z wychowania fizycznego - wymagane są zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ucznia.. Krótka charakterystyka.. (indywidualne/w grupie do 5 osób Termin Numer sali Osoba prowadząca Język polski Indywidualna 1 h, wtorek od 10.00-10.45 2 XII.. W tym miejscu autor sugeruje tylko zachowanie pewnych proporcji pomiędzy realizowanymi formami aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej.Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i do kontaktu z nami, jesteśmy otwarci i życzliwie nastawieni na wszelką .Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej .. Aby opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), należy przeanalizować dokumentację dziecka, przeprowadzić wywiad z rodzicami, wnikliwie obserwować zachowanie dziecka i wyciągać wnioski..

Z programem zapoznawani są rodzice ucznia, którzy mogą wnieść własne spostrzeżenia i otrzymują wskazówki do pracy w domu.5.

Formą spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia są zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.. IPW jest omawiany z Wychowankiem, jego rodzicami/opiekunami i podpisywany.Indywidualny Program Rewalidacyjno - Wychowawczy dla ucznia xxxxx nauczyciel prowadzący zajęcia xxxxx psycholog xxxxx Nr orzeczenia 5 na okres 3 lat Data wydania orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w xxxxx Rodzaj niepełnosprawności upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim 1.INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY Imię i nazwisko wychowanka: Diagnoza na podstawie orzeczenia nr Stan zdrowia: zaburzenia ze spektrum autyzmu Opracowała: SFERY AKTYWNOŚCI CELE OGÓLNE PROPONOWANE ĆWICZENIA-FUNKCJE POZNAWCZE Usprawnianie percepcji, pamięci wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowejINDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY Strona 2 Główne cele pracy rewalidacyjno- wychowawczej 1.. Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.. 04.19. roku w Inowrocławiu( na podstawie orzeczenia nr .). została zakwalifikowana do indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.Dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1.. Uczeń: Termin: 6 m-cy |SPRAWNOŚĆ |ZADANIA/UMIJĘTNOŚCI/NAWYKI |Sposoby, formy, narzędzia |Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania .Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania .Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.Od indywidualnego programu pracy z dzieckiem upośledzonym bardzo wiele zależy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt