Czynniki warunkujące rozwój człowieka

Pobierz

Jest to tzw. socjalizacja jednostki, czyli uspołecznienie.Czynniki warunkujące rozwój psychomotoryczny i przyczyny zaburzeń rozwoju i zaburzeń zachowania Przyczyny biologiczne - zmiany CUN Przyczyny społeczne - zakłócają funkcjonowanie CUN bez uszkodzeń anatomicznych np. zaburzenia nerwicowe Rozwój psychomotoryczny dziecka Na rozwój psychiczny mają wpływ 1) wyposażenie biologiczneOgniskiem może być pomieszczenie, zagroda, miejscowość lub terytorium.. Są to cechy jakościowe i ilościowe.Do najważniejszych wyznaczników rozwoju człowieka zaliczamy aktywność własną, bez której udziału rozwój psychiczny nie mógłby w ogóle dokonywać się i przebiegać, oraz wychowanie, kierujące kształtowaniem się świadomości i osobowości człowieka.Aby w organizmie człowieka mogły w sposób prawidłowy dokonywać się procesy wzrostu i rozwoju, rozwijać fizjologiczne funkcje i czynności narządów potrzebuje on- oprócz materiałów energetycznych i budulcowych- nadto odpowiednich regulatorów w postaci hormonów, oraz nie wytwarzanych przez organizm biopierwiastków i witamin, spełniających najczęściej rolę biokatalizatorów wielu reakcji, przyspieszających zazwyczaj ich przebieg i tym samym umożliwiających m.in .Pośród wielu czynników wpływających na rowój osobniczy można wyróżnić cztery zasadnicze grupy: • Czynniki endogenne genetyczne (determinanty rozwoju); • Czynniki endogenne paragenetyczne; • Czynniki egzogenne (modyfikatory rozwoju); • Tryb i styl życia - czynniki współdziałające pośrednie.Czynniki rozwojowe są to mechanizmy wewnętrzne u człowieka, które uruchamiają tak ilościowy, jak i jakościowy proces rozwoju, a także mają wpływ na jego ukierunkowanie..

Rozwój osobowości; Czynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowieka (biologiczne, środowiskowe).

Zdrowe stosunki między matką a dzieckiem sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu się mowy dziecka.Kolejnymi czynnikami zewnętrznymi są te elementy, które składają się na styl i jakość życia np. sposób odżywiania, aktywność fizyczna, rekreacja, sposób spędzenia wolnego czasu.Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka: 1. wrodzone zadatki anatomiczno- fizjologiczne (struktury nerwowe warunkujące sprawność funkcjonowania analizatorów, wpływające na rozwój procesów poznawczych, temperament, wygląd zewnętrzny, skłonność do niektórych chorób).Czynniki wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest; Czynniki zewnętrzne - znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające na niego w mniejszym bądź większym stopniu, ale które należy brać pod uwagę.Rozwój osobowości przebiega w trzech fazach i jest zależny od wpływu środowiska biologicznego i społecznego, wychowania, naśladownictwa, przyjmowanych ról społecznych i indywidualnej aktywności..

Wedle pierwszej, dziecko rodzi się jako minia-człowieka, czyli jako jeden z etapów rozwoju zawodowego 6.

Gleba wpływa na zdrowie człowieka w sposób pośredni przez warunkowanie składu produktów spożywczych roślinnych (a przez nie także zwierzęcych). Na każdym etapie rozwoju zmiany dotyczą trzech sfer: o biologicznej (sprawnośd fizyczna,), o społecznej (zmiany związane ze stosunkiem do innych ludzi) o poznawczej (zmiany zachodzące w myśleniu, pamięci, rozwiązywaniu problemów)Czynniki warunkujące rozwój człowieka są dość powszechnie znane, ale niestety na bardzo niskim poziomie w przypadku zdecydowanej większości ludzi.. W tym rozumieniu 3A .K arg ulow ,Ot e o ri p a kyc dn w. m z g su Wyd N k PWN, Warszawa 2007, s. 21.. Zmiany, które doty-czą rozwoju biologicznego, fizycznego, motorycznego, sensorycznego imorfo - logicznego.CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA Wstęp Fenomen życia, a życia ludzkiego w szczególności można rozpatrywać w wielu ujęciach, np. pod kątem jego powstawania na Ziemi (ujęcie ewolucyjne), pod kątem jego rozwoju osobniczego (płaszczyzna filogenetyczna), pod kątem przystosowania do panujących warunków (ujęcie adaptacyjne).W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm (szczególnie możliwe do zmierzenia czynniki środowiskowe), jak i cechy organizmu , na które czynniki te działają..

Czym jest osobowość?ju, czynniki rozwoju poznawczego, zasady poprawności badań nad kompeten-cjami poznawczymi dziecka.

To właśnie mechanizmy rozwoju stanowią przedmiot działania sił zewnętrznych czy wewnętrznych (Kunowski S., 1993, s.185).Przykładem takich czynników środowiskowych, które mogą wywołać niekorzystne mutacje są rtęć i jej związki, detergenty, pestycydy, papierosy, metabolity grzybów i pleśni, barwniki do włosów, półprodukty chemiczne, rozpuszczalniki organiczne, związki impregnujące czy konserwujące.Warunkują tworzenie się schematów poznawczych, które pomagają człowiekowi sprawnie funkcjonować.. Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i regulowane przez grupy czynników: • Czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju • Czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju • Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju:-Biogeograficzne modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby mineralne, skład wody, gleby oraz powietrza, klimat, ukształtowanie terenu;-Społeczno - kulturowe - modyfikatory kulturowe, w tym: pochodzenie społeczne .Czynniki warunkujące rozwój człowieka I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1.. Różny typ klimatu w odmienny sposób warunkuje lub regeneruje zdrowie.. Wprowadzenie W historii myśli ludzkiej rywalizowały ze sobą, przybierając różną postać, dwie koncepcje dziecka i jego rozwoju..

Rodzina daje dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzebRozwój człowieka - ontogeneza - to wszelkie procesy zmierzające do przemiany organizmu, które zaczynają się od chwili poczęcia (zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik) aż po kres życia (śmierć).

Znajomość owych czynników może w zasadniczy sposób ułatwić zapewnienie optymalnych warunków rozwojowych.. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JEDNOSTKI: Przez uwarunkowania genetyczne rozumiemy te czynniki, które wiążą się z wyposażeniem organicznym jednostki, z jej genotypem.Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i regulowane przez trzy grupy czynników:-Czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju-Czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju-Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju:-Biogeograficzne modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby mineralne, skład wody, gleby oraz powietrza, klimat, ukształtowanie terenu;-Społeczno - kulturowe - modyfikatory kulturowe, w tym: pochodzenie społeczne, charakter i .Uwarunkowania rozwoju człowieka Rozwój człowieka wyznaczają cztery podstawowe czynniki: 1. ,,zadatki biologiczne - predyspozycje jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone; 2. środowisko - środowisko fizyczne (materialne), środowisko społeczne, stymulacja (podnieta) zewnętrzna, zewnętrzne wpływy niezamierzone; 3. wychowanie - wpływy intencjonalne, socjalizacja, kształcenie, nauczanie, modelowanie, ćwiczenie, instruowanie; 4. aktywność podmiotu .dla prawidłowego rozwoju jest także zdrowy tryb życia czyli odpowiednie odżywianie się, aktywność fizyczna a także odpoczynek, odpowiednia ilość snu.. Czynniki warunkujące rozwój chorób zakaźnych Jerzy Kita Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR Wrocław Powstanie i rozwój zarazy warunkują 3 czynniki: Czynniki warunkujące rozwój chorób zakaźnych Czynniki te określa się jako pierwszorzędne lub zasadnicze.Psychologia rozwoju człowieka - wiek niemowlęcy.. Cechy te podzielić można na dwie zasadnicze grupy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt