Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem

Pobierz

A. Uzupełnij legendę, wpisując w miejscu kropek rodzaje wietrzenia.. Najważniejszym czynnikiem tego rodzaju wietrzenia jest temperatura (i jej zmienność), w dalszej kolejności obecność wilgoci w materiale.- omawia skutki procesów wietrzenia, - wie, na czym polega rozpad ziarnisty, rozpad blokowy i łuszczenie się skał, - wyjaśnia proces powstania gołoborzy, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - wykazuje zależność między typem wietrzenia a klimatem,213.. B. Ruchy masowe są tym intensywniejsze, im mniejsze / większe jest nachylenie stoku.. w ciągu całego roku, porównuje uproszczoną mapę pogody z mapą synoptyczną, omawia czynniki klimatotwórcze, opisuje na podstawie klimatogramów i mapy stref klimatycznych typy klimatów, wykazuje różnicę między klimatem morskim i kontynentalnym.. W wyniku reakcji skał z wodą zmniejsza się ich odporność na procesy niszczące.Odmiany wietrzenia.. Główną rolę w tym rodzaju wietrzenia odgrywają woda oraz rozpuszczone w niej związki chemiczne (na przykład dwutlenek węgla).. Korzystając z informacji na rysunku, sformułuj wniosek dotyczący zależności między nachyleniem stoku a składowymi siły ciężkości.. Rozwiązania zadań.. 1 p.wietrzenie.. Rodzajami wietrzenia .- opisuje czynniki wietrzenia chemicznego, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - opisuje zależność między typem wietrzenia a klimatem, - charakteryzuje rodzaje wietrzenia w różnych strefach klimatycznych świata, - analizuje schemat zależności w procesach wietrzenia,LATERYTY Zależność typu wietrzenia od klimatu W klimatach zimnych (strefa okołobiegunowa) występuje bardzo intensywne wietrzenie fizyczne, słabe wietrzenie chem i praktycznie brak wietrzenia biologicznego..

Reforma 2019 Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem.

Zachodzą wtedy reakcje prowadzące do powstania nowych minerałów i skał, lub do częściowego, bądź całkowitego usunięcia skały.. Na ilustracji przedstawiono intensywność wietrzenia fizycznego i chemicznego w zależności od klimatu.. Lekcja z e-podręcznika- omawia skutki procesów wietrzenia, - wie, na czym polega rozpad ziarnisty, rozpad blokowy i łuszczenie się skał, - wyjaśnia proces powstania gołoborzy, - podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu, - wykazuje zależność między typem wietrzenia a klimatem,Jeden z trzech rodzajów wietrzenia, polega na zniszczeniu połączeń między warstwami materiału (np. w skale), prowadząc do jej rozpadu, ale bez zmiany składu chemicznego skał.. C. Erozja wgłębna rzeki jest tym mniejsza im mniejszy / większy jest spadek rzeki.. Źródło: Stankowski W., Geografia fizyczna z elementami geologii, WSiP, Warszawa, 1995.1 PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII NA POZIOMIE PODSTAWOWYM.. Skreśl błędne wyrażenia w zdaniach poniżej.. Podstawową rolę w procesie wietrzenia chemicznego odgrywa woda.Wykaż zależność intensywności różnych rodzajów wietrzenia: fizycznego, chemicznego i biologicznego od warunków klimatycznych typowych dla klimatów zapisanych na schemacie.. KLASA II (C,D,H) Rok szkolny 2008/2009 1) GEOGRAFIA FIZYCZNA Temat lekcji 1..

Pytania i odpowiedzi ... Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem.

Wietrzenie można podzielić na: fizyczne (mechaniczne) - rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego, zachodzi przy częstych zmianach temperatury i wilgotności (głównie w klimacie umiarkowanym); chemiczne - rozkład skały przy zmianie jej składu chemicznego, niezbędnym warunkiem do jego zaistnienia jest obecność wody, głównymi czynnikami wietrzenia .Wietrzenie polega na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne.. Zapoznam się z: procesami kształtującymi powierzchnię Ziemi; pojęciem - wietrzenie; typami wietrzenia i ich charakterystyką.. Szczegółowe osiągnięcia ucznia Wymagania programowe podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe - zna i rozumie pojęcia: wietrzenie, zwietrzelina, - zna i rozumie pojęcia: gołoborza, utlenianie, zamróz .Temat: Wietrzenie skał.. Korzystając z niej, wykonaj zadania.. Strefy klimatyczne - opis i charakterystyka Napisano: 10.02.2015 00:00 Strefy klimatyczne świata to równoleżnikowe pasy przebiegające przez całą Ziemię, w których występują podobne elementy klimatu, takie jak temperatura, poziom opadów czy ciśnienie atmosferyczne.28..

- Przykładowa zależność między intensywn - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

2.Sformułuj zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem.Wietrzenie chemiczne, w odróżnieniu od mechanicznego, powoduje zmianę składu chemicznego skał.. Znaczy to, że przeciętnie w1 kg wody oceanicznej rozpuszczonych jest 35 gramów soli.. B. Wymień dwie informacje, które naprowadziły Cię na odpowiedź w zadaniu A.. Średnia zawartość związków chemicznych rozpuszczonych w wodach morskich wynosi ok. 35 g/l.. Posługując się przykładem wybrzeża fiordowego, wykaż, że linia brzegowa jest kształtowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i czynniki zewnętrzne.W klimacie wybitnie wilgotnym przeważa wietrzenie chemiczne.. Takie warunki sprzyjają przyspieszeniu reakcji chemicznych.. W klimatach umiarkowanych mamy średnią intensywność wietrzenia fiz i chem (zimą większe wietrzenie fizyczne, latem chemiczne .Wietrzenie chemiczne Wietrzenie chemiczne polega na rozkładzie skały pod wpływem różnych obecnych w przyrodzie substancji chemicznych.. Do produktów takiego wietrzenia zaliczamy lateryty lateryty.. Odbywa się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych - atmosfery, wody i organizmów żywych, zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do nawet .Wietrzenie chemiczne .. Zależność między intensywnością wietrzenia chemicznego a klimatem to: Wietrzenie chemiczne jest Odpowiedź na zadanie z Geografia 1..

Wraz ze wzrostem kwasowości wody intensywność wietrzenia chemicznego wzrasta / maleje.

Kluczowa w procesie wietrzenia chemicznego jest obecność wody i minerałów.. Procesy takie występują pod wpływem: rozpuszczania, uwadniania, utleniania, innych reakcji chemicznych.3.. informacji,Jagoda_Ka.. Z tego powodu jest ona niezdatna do picia.. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu .. Nauczyciel podsumowuje dyskusję, starając się wybrać te informacje, które dotyczą zależności wietrzenie - klimat.zwietrzelina, wietrzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne, wietrzenie laterytowe -że te same skały mają różną odporność w różnych klimatach C-stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Uczeń potrafi: -wykazać zależność między rodzajem wietrzenia a charakterem zwietrzeliny -wykazać zależność między klimatem a przebiegiem1.Wyjaśnij, dlaczego intensywność wietrzenia fizycznego jest duża zarówno na obszarach okołozwrotnikowych, jaki okołobiegunowych.. Charakter oraz intensywność wietrzenia są zmienne na poszczególnych obszarach ze względu na różnice w budowie geologicznej, ukształtowaniu terenu, warunkach klimatycznych i szacie roślinnej.Od czego zależy wietrzenie chemiczne?. Generalnie w klimatach wilgotnych dominuje wietrzenie chemiczne, a w klimatach suchych oraz zimnych wietrzenie fizyczne.Wietrzenie chemiczne jest aktywne na obszarach, gdzie występuje wysoka temperatura.. Karty pracy zakres podstawowy.. Nauczę się: wskazać zależność między klimatem a typem wietrzenia; wskazać na mapie obszary, na których zachodzą intensywne procesy wietrzenia.. Pytania i odpowiedzi .Zależność rodzaju wietrzenia od warunków klimatycznych Przebieg wietrzenia skał i grubość pokrywy zwietrzelinowej uzależniona jest od warunków klimatycznych oraz rodzaju skały.. - Przykładowa zależność między intensywn - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. rozpuszczanie , uwęglanowienie , utlenianie , uwadnianie , intensywność wietrzenia chemicznego , hydroliza , wietrzenie chemiczne Geografiaprzebieg wietrzenia chemicznego i biologicznego przekształcenia rzeźby omawia przebieg procesu wietrzenia charakteryzuje produkty i formy powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego wskazuje dominujący typ wietrzenia w określonej strefie klimatycznej Uczeń poprawnie: wykazuje zależność między klimatem a typem wietrzeniaWoda morska jest zasolona, ponieważ w swoim składzie zawiera związki chemiczne, w tym sole mineralne.. Wietrzenie skał i grawitacyjne ruchy masowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt