Charakterystyka mechaniczna maszyny asynchronicznej

Pobierz

Ze względu na strome narastanie charakterystyki mechanicznej maszyny asynchronicznej w jej strefie roboczej, prędkość obrotowa napędzanego turbiną wodną i włączonego bezpośrednio w sieć generatora asynchronicznego jest praktycznie stała,Charakterystyka mechaniczna SA obliczona na podstawie schematu zastępczego 2 12 22 2 0 2; ; ( );; 2 k e k k kz z kk z M M s s ss R s X X X X L X mU U MM Xf w w Me - moment elektromagnetyczny silnika, Mk - moment maksymalny, krytyczny, sk - poślizg przy momencie maksymalnym, U - napięcie zasilania fazowe• maszyny indukcyjne (asynchroniczne) • maszyny synchroniczne Podział maszyn prądu stałego: • szeregowe • bocznikowe • obcowzbudne • z magnesami trwałymi .. Dlatego też są powszechnie stosowane w układach napędowych o regulowanej i nieregulowanej prędkości obrotowej Silniki indukcyjne buduje się obecnie o mocach od kilku watów do kilku .Koniecznym więc warunkiem działania maszyny asynchronicznej jest .. W maszynie asynchronicznej wirnik obraca się w stosunku do wirującego pola stojana z prędkością .. Gdy , to maszyna asynchroniczna pracuje jako silnik, natomiast gdy - jako prądnica.. Jeżeli wirnik jest wykonany w postaci prętów zwartych z obu końców pierścieniami (nie mylić z pierścieniami ślizgowymi) tworząc obwód zamknięty (w kształcie klatki) to silnik nazywany klatkowym.Maszyny asynchroniczne są maszynami odwracalnymi, tzn. w pewnych warunkach mogą pracować jako silniki (1 > poślizg > 0, czyli prędkość wirnika większa od 0 i mniejsza od prędkości synchronicznej), a w pewnych jako generatory (poślizg < 0, czyli prędkość wirnika większa od prędkości synchronicznej), bez potrzeby zmiany ich konstrukcji.• Pomiar charakterystyki biegu jałowego..

Na tym założeniu66 Rozruch asynchroniczny maszyny synchronicznej.

PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podział maszyn ze względuSprawnością albo spółczynnikiem sprawności maszyny elek-trycznej nazywamy stosunek energji oddanej przez maszynę, do .. nego silnika trójfazowego asynchronicznego.. Maszyny Elektryczne (11545) Rok akademicki.. Maszyny synchroniczne mogą pracować jako: prądnice (generatory wytwarzające energię elektryczną), silniki synchroniczne (coraz częściej stosowane ze względu na korzystne właściwości ruchowe), a także jako kompensatory synchroniczne.Straty mechaniczne maszyny elektrycznej są sumą strat tarcia w łożyskach, strat wentylacyjnych oraz strat tarcia wirnika o czynnik chłodzący.. Charakterystyki kątowe momentu .. przebieg charakterystyki momentu elektromagnetycznego maszyny indukcyjnej, dla II-go biegu; M - przebieg charakterystyki mechanicznej biegu jałowego, turbiny wodnej TW0 TW o przepływie .Największe maszyny synchroniczne stanowią generatory (przede wszystkim turbogeneratory - trójfazowe generatory synchroniczne w elektrowniach zasilające system energetyczny).. - 253 — Straty, tak zwane mechaniczne, pochodzą od tarcia w łoży-skach, tarcia szczotek o komutator i od oporu powietrza, nierazCategory= (train / road / ship / airplane) Type=[none] (none / pseudodiesel / ezt / sn61 / et22 / et40 / et41 / et42 / ep05 / 181 / 182 / dmu) - Typ pojazdu kolejowego: dmu - szynobusy i spalinowe zespoły trakcyjne M= - Masa służbowa, X masa w kG Mred= - Masa zredukowana, X masa w kG Vmax= - Prędkość maksymalna, X prędkość w km/h PWR= - Moc własna pojazdu, X moc w kW - tylko .Właściwości rozruchu silnika synchronicznego..

67 Moment maszyny synchronicznej jawnobiegunowej.

W zależności od rodzaju wirnika rozróżnia się silniki klatkowe i pierścieniowe.. Silnik asynchroniczny pracuje w zakresie prędkości obrotowych nu

Impedancji zewnętrznej przyłączanej do uzwojeń maszyny.

Maszyna synchroniczna pracująca jako silnik jest obciążona momentem oporowym o charakterze mechanicznym, czyli wirnik silnika jest hamowany względem wirującego pola magnetycznego twornika, a więc kat mocy silnika ma wartość ujemną.bezwładno ści wirnika oraz charakterystyka mechaniczna silnika.. Alternator samochodowy - w każdym samochodzie lub innej maszynie spalinowej - o mocy nawet kilku kilowatów w pojazdach ciężarowych, autobusach itp.Charakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres.. Jej krańcowe punkty utyku i pracy synchronicznej (idealny bieg jałowy) są określone wzorami (6.22) (6.24) oraz (11.1).. Dlatego powstające w wirniku siły elektromotoryczne charakteryzują się tzw.silnik asynchroniczny zyskuje własności mechaniczne podobne do silnika synchronicznego (Ide­ alnie sztywna charakterystyka mechaniczna).. Jej krańcowe punkty utyku i pracy synchronicznej (idealny bieg jałowy) są określone wzorami (13.22) (13.24) oraz (11.1).. Charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego z wirnikiem jednoklatkowym (a) i dwuklatkowym (b) Aby uzyskać wysokie momenty rozruchowe przy obniżonym napięciu oraz zapewnić odpor-ność uzwojenia na wysokie temperatury wirnik wykonano jako spawany, dwuklatkowy.. 2017/2018Temat: SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Zagadnienia: budowa i zasada działania, charakterystyka mechaniczna, rozruch i regulacja prędkości obrotowej..

W ogólnym przypadku prędkość obrotowa maszyny asynchronicznej może być poza ...synchronicznej.

Budowa, działanie i model fizyczny maszyny indukcyjnej Maszyna indukcyjna/asynchroniczna (MI) jest przetwornikiem elektromechanicznym (rys. 1.1) oMaszyna synchroniczna jest maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne.. Charakterystyka mo Ŝe .. W ogólnym przypadku prędkość obrotowa maszyny asynchronicznej może być pozaWielkością charakterystyczną dla maszyn indukcyjnych jest poślizg s; jako stosunek prędkości pola względem wirnika do prędkości synchronicznej, czyli: Gdy wirnik silnika pozostaje nieruchomy, czyli n = 0, to poślizg s =1, a gdy wirnik wiruje synchronicznie ze strumieniem z prędkością n = ns, to poślizg s = 0.Silnik asynchroniczny (indukcyjny) to najbardziej popularny silnik, o najszerszych zastosowaniach ze wszystkich rodzajów silników elektrycznych, wykorzystywany szczególnie w przemyśle, ale również i w sprzęcie domowym.. Widok wirnika do prób zwarciowychCharakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres Moim zdaniem to obie ch-ki są dla silnika asynchronicznego i obie są poprawne, ale pierwsza jest to ch-ka silnika asynchronicznego zasilonego danym na.. Charakteryzuje się bardzoprostą,iłatwąwutrzymaniukonstrukcją.Mocebudowanychobecniesilników .Silniki asynchroniczne najczęściej buduje się jako trójfazowe.. Przykładowe charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego, uzyskane dla dwóch .. klas ę stanowi analiza pracy maszyny w stanach dynamicznych, w których zmianom w czasie42 Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) Przeprowadzono symulację porywu wiatru, co zostało przedstawione na rysunku 13.. W przypadku zależ­ nego zadawania częstotliwości f2, charakterystyka mechaniczna silnika jestCharakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego 3-fazowego - wykres Proszę, dodaj wyjątek dla do Adblock.. Prędkość obrotowa może być regulowana przez zmianę często tliwości f2. Uniwersytet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt