Charakterystyka demograficzna polski

Pobierz

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1.. Od 1980 gęstość zaludnienia Polski uległa zmianie z 116,1 na 124,2 w 2019 roku.Według danych na rok 2003 w Polsce było 56,3% ludności aktywnej zawodowo, zaś pozostałe 43,7% to ludność bierna zawodowo.. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zmiany demograficzne w naszym kraju, sytuacja nie wy-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH Dzieci w Polsce w 2008 roku.. 7 GUS (2010), Rocznik demograficzny 2010, s. 171. dział: Geografia Polski.. 6 GUS (2009), Dzieci w Polsce w 2008 roku.. artykułu jest przedstawienie liczby i struktury gospodarstw domowych oraz rodzin w kontekście aktualnych procesów demograficznych w Polsce.. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności.. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych .Charakterystyka demograficzna: 01.06.2015 27 Notatka informacyjna: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku: 27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku 28 Notatka informacyjna: Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle .Polska liczba ludności 37655031 (na żywo) Populacja Polski w 2021 zmaleje o 74 000 i osiągnie 37 578 000 ludzi w 2022 roku..

Charakterystyka demograficzna, s. 2.

W całej populacji: 75 lat, w tym: mężczyźni 71 lat, kobiety 79 lat; Pod względem oczekiwanej długości życia mężczyzn, Polska jest również na 28 miejscu w EuropieCharakterystyka demograficzna imigrantów… 267 Rysunek 1 Imigranci po 60 roku życia w Polsce w latach 2002-2010 (liczba osób) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP'2002 Migracje zagraniczne ludności, GUS oraz Roczników Demograficznych GUS z wybranych lat Udział osób po 60. roku życia uczestniczących w napływie z zagranicy jest5 GUS (2011), Dzieci w Polsce w 2010 roku.. Ludność naszego kraju rozmieszczona jest nierównomiernie.. Od momentu zakończenia II wojny światowej nastąpił w Polsce dynamiczny wzrost liczby ludności, zwany wyżem demograficznym.. Na znaczenie wspomnianego zestawu czynników wskazuje W. Brzezińska wraz ze swoimi współpracownikami, stawiając cechy społeczno-demograficzne osób niepełnosprawnych w roli jednego z kluczowych elementów kształtującychCHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA LUDZI PRACY, DOTKNIĘTYCH GRUŹLICĄ SZKIC STATYSTYCZNY I. spadnie z 38 do 24 mln w tym stuleciu!Wskaźnik dzietności lekko w górę do 1,43 (380 tys. urodzeń), a potrzebne 2,1 (600 tys.) - przytacza na TT wyliczenia ONZ-u Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla całej populacji: Polska zajmuje 28 miejsce w Europie (na 52, łącznie z azjatyckimi państwami b. ZSRR)..

Charakterystyka demograficzna, s. 1.

Raport 2004, cz. 2, Warszawa 2006.. Od wód Oceanu Atlantyckiego jest oddzielony dosyć płytkimi cieśninami duńskimi .. Współczynnik dzietności kobiet w latach w Polsce ogółem oraz na obszarach wiejskich i w miastachRządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce.. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.).. Najnizszy (nawet ujemny) przyrost naturalny maja lodzkie (-4,3 promila) mazowiecki (-2,7 promila).. Najbardziej gęste zaludnienie występuje w Polsce Centralnej i Południowej, a najmniejsza gęstość występuje w Polsce Północno‑Zachodniej i Północno‑Wschodniej oraz w Bieszczadach.01a - Podział administracyjny Polski: 02a - Ludność i rozmieszczenie ludności Polski: 03a - Struktura demograficzna ludności Polski: 04a - Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków: 05a - Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce.. 8 GUS (2009), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 roku, s. 4.. Podstawą tworzenia większości rodzin w Polsce jest małżeństwo, dlatego w pierwszej kolejności opisane zostaną zmiany wzorca .1.. Dla struktury wieku w Polsce charakterystyczna cecha sa wyze i nize demograficzne.Analiza wzrostu liczby ludności Polski po roku 1946..

Mniejszość czeska - charakterystyka społeczno-demograficzna.

W tym czasie warunki ku temu nie były sprzyjające, bowiem Polska przechodzi-ła bolesny i społecznie kosztowny proces transformacji gospodarki4.. Jest to związane np. z ze starzeniem się ludności, dążeniem do kariery, co opóźnia zawieranie małżeństw.. Koncepcja twierdzi, że rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy przejście od charakteryzującego kraje rozwijające się wysokiego poziomu urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego, do niskiego poziomu urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego stabilizującego rozmiar populacji, typowego dla krajów rozwiniętych.. Rysunek 4..

Mniejszość karaimska - charakterystyka społeczno-demograficzna.

kategoria: Geografia fizyczna Polski.. Zjawisko to miało miejsce na skutek procesu tzw. kompensaty powojennej.. Liczba urodzeń jest obecnie i będzie w przyszłości mniejsza niż liczba zgonów.. Ze względu na zanieczyszczone powietrze ludność zapada na choroby cywilizacyjne i wcześniej umiera.Rodziny w Polsce - charakterystyka demograficzna.. Morze Bałtyckie to najmłodsze morze Europy, śródlądowe i średniej wielkości, położone między kontynentem europejskim a Półwyspem Skandynawskim.. Charakterystyka demograficzna W końcu 2008 roku ludność Polski liczyła tys. mieszkańców, z tego 7349,7 tys. to dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat, co stanowiło niewiele ponad 19% ogółu ludności.Fazy rozwoju demograficznego, pierwsze przejście demograficzne - teoria demograficzna dotycząca zmian sposobu reprodukcji ludności z tradycyjnej na nowoczesną.. Jednak, o ile strona lekarska i profilak­Charakterystyka Morza Bałtyckiego.. Osoby pracujące w Polsce są zatrudnione w trzech sektorach gospodarki: przemyśle, usługach i rolnictwie.Wyniosl 1,2 promila (dla miast 0,4 promila a dla wsi 2,1 promila).. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw, natomiast wzrosła liczba rozwodów.Ludność Polski - charakterystyka społeczno-demograficzna.. Dla porównania w powiecie .Ukrainie i Białorusi [Charakterystyka demograficzna.. 2009].. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację.. Autorzy.. W 2009 r. najwyższym (1,75) wskaźnikiem dzietności wyróżniały się obszary wiejskie województwa pomorskiego, a najniższym (1,14) województwa opolskiego.. Od kolejnej dekady początek katastrofy demograficznej w Polsce.. Najwyzszy przyrost naturalny maja wojewodztwo podkarpoackie, slaskie.. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 273 mieszkańców na 1 km2.. Proces ten polega na tym, iż po ustaniu działań wojennych, podczas których znaczna .Pod względem liczby ludności Polska zajmuje obecnie 29 miejsce w świecie i 8 w Europie.. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności.demograficzna wymagała zwiększonych nakładów na opiekę przedszkolną.. W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów.. Stan i struktura demograficzno-społeczna.- Trzeba bić na alarm!. Według prognoz ONZ populacja (Polski - przyp.red.). Zagadnienie gruźlicy jako jednej z najgroźniejszych chorób człowieka nietylko w Polsce, ale i na całym świecie, posiada niezwy­ kłą doniosłość społeczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt