Podaj nazwę procesu który przedstawiono na schemacie

Pobierz

b) Podaj nazwę mechanizmu aktywnego transportu jonów wykorzystywanego w przedstawionym przypadku i określ czynnik, od którego jest on zależny.. b) Podaj nazwy dwóch opisanych na rysunku elementów budowy, które usprawniają przebieg tego procesu w środowisku wodnym.Na schemacie przedstawiono transport jonów Na+ i K+ w błonie komórkowej neuronów.. Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich .Podaj nazwę procesu biologicznego, który zapewnia odnowę opisanego nabłonka oraz przykład występowania tego nabłonka w organizmie człowieka.. Na podstawie: M. Barbor, M. Boyle, M. Cassidy, K. Senior, Biology , London 1999.Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. ………………………………………………………………………………………………….Na rysunku przedstawiono przekrój przez głowę ryby.. Oblicz rzeczywistą odległość w km 2.Na mapie w skali 1;200000 zmierzono sad owocowy a wymiarach 2 cm x 3 cm.. Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A. transkrypcja b) Podaj, który z wymienionych w tekście rodzajów RNA uwzględniono na schemacie.. Strzałki oznaczają kierunek przepływu wody.. b) Wśród grzybów pasożytniczych znane są również pasożyty człowieka.Zadania krótkiej odpowiedzi, podaj/określ.. a) Określ kierunek transportu jonów sodowych i jonów potasowych w stosunku do gradientów ich stężeń..

a) Podaj nazwę procesu, który zachodzi w skrzelach.

(1 pkt) Na schemacie przedstawiono zasadę działania urządzenia do dializy (sztucznej nerki).. Zadanie 39.. Etap oddychania Lokalizacja w komórce.. A) podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów .. b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+ .IMG 2654. b) Podaj nazwę procesu, który musi zajść w owocniku, aby nastąpiło przejście dipłoidalnej.. Podaj nazwę gazu wydzielanego przez rdestnicę i określ, na czym polega jego.Jest to roślina światłolubna, ponieważ w temperaturze do 30oC asymilacja CO2 jest niższa przy słabym natężeniu światła.. Nazwa procesu: Lokalizacja w komórce: b) Uzupełnij poniższe zdania - określ, czy dana droga uzyskiwania energii jest procesem tlenowym czy beztlenowym.. Zadanie 9. a) Przyporządkuj etapom oddychania tlenowego ich lokalizację w komórce.. (1 pkt)Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach.. Rozwiązania zadań maturalnych przygotowali poznańscy nauczyciele.. Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień.. (0-1)a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie cyfrą I oraz miejsce jego przebiegu w komórce..

a) Podaj nazwę grzyba, którego cykl rozwojowy przedstawiono na schemacie.

Maturzyści, Sprawdźcie, czy dobrze Wam poszło!Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na schemacie.Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono komórkowy proces uwalniania energii, którego biochemicznym substratem jest glukoza.. Podaj nazwę aminokwasu, który bierze udział w powstawaniu mostków dwusiarczkowych.. Na schemacie przedstawiono przebieg mejozy.Potrzebuje żeby ktoś dokładnie to wytłumaczył: 1.W mapie w skali 1:450000 zmierzono odległość między punktami A i B która wynosi 3 cm.. Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, dlaczego nie wszystkie składniki znajdujące się we krwi przenikają do płynu dializującego.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do znaczenia powstałych zmian w strukturze chromatyny.a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych: translacja, transkrypcja, transdukcja PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: X- transkrypcja Y - translacjaNa schemacie przedstawiono zasadę działania urządzenia do dializy (sztucznej nerki).. Wyjaśnij na podstawie schematu, na czym polega powiązanie ze sobą fazy jasnej z fazą ciemną fotosyntezy.Na rysunku przedstawiono cząsteczkę białka..

10 a) Podaj nazwę etapu tego procesu oznaczonego literą X.

na którym schemacie przedstawiono wydech .Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Na schemacie przedstawiono proces asymilacji CO 2 oraz przemiany jej produktów zachodzące w komórce mezofilu.. Nazwa procesu: Lokalizacja: 18.2. Podaj nazwę procesu ewolucyjnego, którego skutkiem jest przedstawione podobieństwo.. Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie literą X oraz lokalizację tego procesu zachodzącego w komórce zwierzęcej.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.. a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.. Oblicz jego rzeczywistą powierzchnie w km^2, m^2, haNa schemacie, w sposób ogólny, przedstawiono mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi człowieka.. (1 pkt) próbna XI 2006 Na schemacie przedstawiono podstawowe reakcje zachodzące w chloroplaście.. Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku.Na schemacie przedstawiono udział makrofaga w obronie organizmu podczas infekcji bakteryjnej.. (0-1) Podaj nazwy dwóch procesów przedstawionych na schemacie, które łącznie są odpowiedzialne za tak dużą różnorodność wytwarzanych przeciwciał..

(2 pkt) na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.

cząsteczka białka o o o o o o o o o o o o o o o sole mineralne o erytrocyt drobnocząsteczkowe związki organiczne mocznik o KREW błona półprzepuszczalna PŁYN DIALIZUJĄCY Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, dlaczego nie wszystkie składniki znajdujące się we krwi przenikają do płynu dializującego.A) podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu .. Podaj, jaki proces biologiczny jest widoczny w komórkach tkanki .. a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają.Lekarz zdiagnozował niedobór pierwiastka, który jest składnikiem białek złożonych transportujących tlen takich jak hemoglobina.. Zadanie 3. .. b) Określ, jaką rolę pełni tlen w tym etapie.. Erytrocyty lub białka są zbyt dużymi elementami by przeniknąć przez błonę półprzepuszczalną.. Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich zachodzą.Na wykresach przedstawiono zależność asymilacji CO2 od temperatury u tej samej rośliny, przy silnym i słabym natężeniu światła.. Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach.. .Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. a) Podaj pełn nazw przedstawionego na schemacie procesu i okre l jego znaczenie w yciu tych organizmów, które go przeprowadzaj .Podaj, który z procesów przedstawionych na schemacie - acetylacja czy deacetylacja - prowadzi do zahamowania ekspresji informacji genetycznej danego fragmentu DNA.. Na podstawie powyższego opisu objawów u dziewczynki oraz zleconego badania podaj nazwę pierwiastka należącego do mikroelementów, którego niedobór może być przyczyną złego samopoczucia u dziewczynki.Podaj nazwy związków oznaczonych na schemacie literami a i b oraz określ ich rolę w procesie syntezy asymilatów.. c) Zaznacz na rysunku literką R miejsce zachodzenia mejozy.. Zadanie 9. mRNA c) Przedstaw rolę tRNA w procesie .A) podaj nazwę procesu przedstawionego na ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt