Opisz przemiany energii mechanicznej w ruchu drgającym wahadła

Pobierz

- zadania - 1.. Zdający: 1) opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach; 2) posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała;energii mechanicznej.. - w maksymalnym wychyleniu wartość energii potencjalnej kulki będzie równa Ep= mgh - energia kinetyczna kulki ma wartość maksymalną, gdy porusza się z prędkością o maksymalnej wartości Ek= m - energia mechaniczna pozostaje stała, ponieważ podczas ruchu wahadła nie działają na .Zawieszamy ciężarek (może być to nakrętka) na nitce i wprawiamy w drgania.Zawieszamy ciężarek między dwoma sprężynami, odchylamy go i puszczamy.Obserwujemy d.• rejestruje ruch drgający ciężarka na sprężynie za pomocą kamery • sporządza wykres zależności położenia ciężarka od czasu • opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie; analizuje przemiany energii w tych ruchach • opisuje drgania, posługując się pojęciami amplitudyRuch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną (np. sinusoidą)..

Opisz przemiany energii mechanicznej w ruchu drgającym wahadła.

Podczas drgania zmienia się zarówno wartość energii kinetycznej, jak i energii potencjalnej.. 2) Fale elektromagnetyczne i optyka: a) Rodzaje fal elektromagnetycznych.. Ruch drgający to jeden z najpowszechniejszych ruchów w przyrodzie: drgają struny głosowe ludzi i zwierząt, drgają atomy w nas i otaczającej materii, membrany głośników.. Oceń prawdziwość zdań.Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi.. Ciało drgające posiada dwa rodzaje energii: energię kinetyczną oraz energię potencjalną sprężystości.. Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.. Podczas drgań następują cykliczne przemiany tych energii jedna w drugą.Temat: Przemiany energii w ruchu mechanicznym.. RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Przemiany energii w ruchu drgającym.. Obciążnik zawieszony na sprężynie drga tak, że długość sprężyny zmienia się od x 1 = 30 cm do x 2 = 34 cm.. 2.Kurs omawia zagadnienia związane z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi, a także wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.. c) Ruch falowy.. Maksymalne wychylenie to amplituda drgań.. Gdy wahadło znajduje się w skrajnym wychyleniu, to jego energia potencjalna jest maksymalna, zaś kinetyczna zerowa..

b) Przemiany energii w ruchu drgającym.

d) echy dźwięku jako fali mechanicznej.. - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie.. Rzeczywiste układy drgające wprawione w ruch po pewnym czasie zatrzymują się pod wpływem oporów ruchu (np. oporów powietrza), chyba że działa się na nie siłą wymuszającą ruch, jak to jest w przypadku wahadeł zegarów wahadłowych.Zadania "Wahadło matematyczne.. Jednostką częstotliwości jest sekunda.Drgania (ruch drgający) - opis.. Przemiany energii w ruchu drgającym.. Wahadło się wychyla, prędkość jego maleje aż do zera w momencie gdy osiąga ono maksymalne wychylenie, energia kinetyczna wahadła w maksymalnym wychyleniu jest .Energia potencjalna ukłądu drgającego to połowa iloczynu stałej sprężystości i kwadratu wychylenia.. Dla wahadła matematycznego energia potencjalna to energia potencjalna grawitacyjna, a dla ciężarka na sprężynie jest to energia potencjalna sprężystości.. Energia kinetyczna układu drgającego to połowa iloczynu masy i kwadratu prędkości.. RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. Wielkościami opisującymi ruch drgający są: Amplituda drgań A - największe wychylenie z położenia równowagi; jednostka - metr [m].Filmy.. Gdy wahadło przechodzi przez położenie równowagi, to jego energia kinetyczna jest maksymalna, zaś potencjalna zerowa.Ruch drgający to taki ruch, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, powtarzają się cyklicznie (okresowo)..

Przemiany energii w ruchu drgającym.

Obserwujemy ruch wahadła.. Przemiany energii w ruchu drgającym", plik: zadania-wahadlo-matematyczne-przemiany-energii-w-ruchu-drgajacym.pdf (application/pdf) Spotkania z fizykąodpowiedział (a) 02.08.2011 o 14:11.. Wprawiamy wahadło w ruch, czyli nadajemy mu energię kinetyczną.. **W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest zbyt długa) bądź tematy lekcji realizowane w ramach tego zagadnienia.I i w etapie II Konkursu oraz następujące zagadnienia: 1) Ruch drgający i fale: a) Wahadło matematyczne.. b) Światło i jego właściwości.Wykresy ruchu drgającego.. W ramach kursu stosowane są definicje wielkości fizycznych i prawa ruchu, które zostały omówione w kursach "Ruch punktu materialnego" oraz "Energia mechaniczna".ciał wykonujących ruch drgający (8.1) • podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość (8.1) • odczytuje amplitudę i okres zwykresu xt() dla drgającego ciała (1.1, 8.1, 8.3) • opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii mechanicznej w tych .. Drgania i fale 15 Ruch drgający Na dobry początek Wpisz w kratkę pod zdjęciem literę R, jeżeli na zdjęciu jest urządzenie z placu zabaw, na którym dziecko będzie się poruszało ruchem drgającym..

Przyjrzymy się jak zmienia się prędkość w ruchu drgającym.

Wahadło i wyznaczanie okresu drgań.. - aby wahadło zyskało energię, należy siłą zewnętrzną wykonać nad nim pracę np. podnieść kulkę na pewną wysokość h. N. Proponuje przeanalizować przemiany energii mechanicznej w ruchu wahadłowym kulki.. Engage students in your virtual classroom with Prezi Video for Google WorkspacePrzemiany energii mechanicznej w ruchu drgającym • wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający (8.1) • podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość (8.1) • odczytuje amplitudę i okres z wykresu xt() dla drgającego ciała (1.1, 8.1, 8.3) • opisuje ruch wahadła .6 Temat 3 Przemiany energii w ruchu harmonicznym Po wstawieniu zależności na prędkość: Całkowita energia mechaniczna: Po przekształceniu: Pokazaliśmy, że całkowita energia mechaniczna ciała poruszającego się ruchem harmonicznym nie zależy od czasu i wynosi: Porównajmy przemiany energii kulki umocowanej do poziomej sprężyny z przemianami energii wahadła matematycznego.Zadanie: opisz przemiany energii w czasie drgań mechanicznych 20 wyjaśnij , na czym polega ruch drgający podaj przykłady drgań w przyrodzie 21 podaj Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Ruch drgający i fale.. Sugestia: w czasie pełnego okresu obserwujemy 2 amplitudy.. - okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie.. Całkowita energia mechaniczna ukłądu drgającego to suma energii kinetycznej i potencjalnej.Wózek przymocowany do sprężyny wychylony z położenia równowagi będzie wykonywał ruch drgający.. Energię mechaniczną wózka możemy wyrazić jako: `E_m=E_k+E_(ps)` `E_m=(mv^2)/2+(kx^2)/2` Jeżeli nie ma strat energii to całkowita energia mechaniczna wózka pozostaje stała.Energia mechaniczna wahadła poddanego działaniu tylko tych sił byłaby zachowana i w konsekwencji powodowałaby jego nieustanny ruch.. Na dodatek każdy ruch drgający (cykliczny) można przedstawić jako złożenie skończonej lub nieskończonej liczby drgań harmonicznych.Plan wynikowy 77 6 Plan wynikowy (propozycja - 68 godzin*) 5 Ruch drgający (15 godzin) *W tym godziny przeznaczone na realizację tematów spoza podstawy programowej.. Rezonans mechaniczny.. Ciało wykonujące ruch drgający posiada dwa rodzaje energii: kinetyczną i potencjalną.. Ile wynosi amplituda drgań obciążnika.. Rozwiązania zadań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt